ವೆಸ್ಟೆರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ನೋಂ)

Contact Us

Communicate With WAKS

Speak To Us

WAKS Email: info@waks.org.au
President: Mr. Shrikanth Kolli
Phone: +61 481 231 601
Vice President (Former President): Mr Prasanna Kumara
Phone: +61 401 171 637
Secretary: Mr. Jayanth Keshav Murthy
Phone: +61 432 275 149

Postal Address

P.O. Box 600 Maylands WA 6931 Australia