ವೆಸ್ಟೆರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ನೋಂ)

Contact Us

Communicate With WAKS

Speak To Us

WAKS Email: info@waks.org.au
President: Mr. Arun Kumar 
Phone: +61 432 042 724
Vice President: Mrs. Priya Dev
Phone: +61 403 083 027
Secretary: Mr. Kiran Setty
Phone: +61 402 477 283

Postal Address

P.O. Box 600 Maylands WA 6931 Australia